Mezinárodní seminář pro cvičitele RDPD – PaCH 2018

 

For english see below

 

Česká obec sokolská pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Mezinárodní asociace pro sport a kulturu (ISCA)

Vás zve na

Mezinárodní seminář pro cvičitele rodičů a dětí, předškolních dětí


23.–25. listopadu 2018

Praha, Tyršův dům, Česká republika

Facebook, Instagram: #pach2018

Co je seminář PaCH 2018?

Pod zkratkou PaCH se skrývá anglický název Parents and Children. PaCH 2018 je praktický seminář doplněný o teoretické přednášky. Naší hlavní vizí je prostřednictvím vzdělávání a inspirování všech, kteří pracují s dětmi, pomohli dětem a jejich rodičům objevit potěšení z pohybu v bezpečném a podporujícím prostředí. V České obci sokolské chceme sdílet příklady dobré praxe a zároveň získat inspiraci od ostatních. Doufáme, že společně vytvoříme jedinečné místo, kde se můžeme vzájemně učit a inspirovat.

Na semináři účastníci

 • zažijí český přístup k pohybovým aktivitám a ke cvičení rodičů s dětmi a předškolními dětmi
 • získají inspiraci od zahraničních lektorů
 • mohou diskutovat o vzdělávacích a tělovýchovných otázkách s experty v oboru
 • mohou sdílet své zkušenosti s činností oddílů rodičů s dětmi a předškolních dětí s ostatními
 • mají možnost navázat nové kontakty

Hlavní téma semináře

 • Voda v jakémkoli skupenství
 • přiblížení tohoto živlu dětem předškolního věku v tělocvičně pomocí různých pohybových aktivit a pohybových her

Program semináře bude zahrnovat teoretické přednášky (30–45 minut) a praktické lekce (45–60 min).

Témata praktických lekcí

 • hry pro rodiče a děti ve věku od 2–4 let a pro předškolní děti
 • hudebně pohybová výchova s netradičními nástroji
 • nápady z Brazílie na využití brazilských legend z vodního prostředí
 • rozvoj tvořivosti dětí díky tematické týmové hře na námět Plavba po moři
 • psychomotorika s netradičním materiálem

Témata teoretických přednášek

 • proč je voda tak důležitá, proč šetřit vodou
 • představení projektů zahraničních organizací

Datum

Začátek pátek, 23. listopadu 2018 od 18:00 hodin (prezence od 16:00 hod.)

Konec neděle, 25. listopadu 2018 v 15:00 hodin

Oficiální jazyk: čeština a angličtina

České přednášky a lekce budou překládány do angličtiny a naopak.

Poplatky

Účastnický poplatek 1 600 Kč (včetně pohoštění po slavnostním zahájení)

Strava 380 Kč (sobota + neděle, zvolíte při přihlašování)

Ubytování 225 Kč (za noc/osobu, zvolíte při přihlašování) v Hostelu Sokol

Ubytování

V Hostelu Sokol (http://www.sokol.eu/obsah/5391/hostel-sokol) ve vícelůžkových pokojích. V případě zájmu o jiné ubytování Vám můžeme pomoci nalézt vhodný hotel v blízkosti. V tomto případě kontaktujte Hanu Šturcovou hsturcova@sokol.eu, +420 257 007 259.

Strava

Pátek, 23. 11.: raut (zahrnuto v účastnickém poplatku)

Sobota, 24. 11.: snídaně, 2 přestávky na kávu, oběd, večeře

Neděle, 25. 11.: snídaně, přestávka na kávu, oběd

Registrace

Uzávěrka pro zaslání přihlášek je 12. října 2018.

Po vyplnění přihlašovacího formuláře obdržíte e-mail s potvrzením a informacemi k platbě. Během přihlášení si můžete vybrat z nabídky stravování, ubytování a účasti v programu.

Místo konání semináře

Seminář se koná přímo v centru Prahy v blízkosti hlavních turistických památek.

Místo konání: Tyršův dům, Újezd 450/40, Praha 1 – Malá Strana

Mapa: https://goo.gl/maps/5h4v4

Program a osvědčení o účasti

Každý účastník obdrží po uzávěrce přihlášek podrobný program.

Každý účastník obdrží Osvědčení o účasti na mezinárodním semináři.

Máte jakékoliv dotazy?

Pokud Vás cokoli zajímá, kontaktujte nás.

Dana Absolonová

e-mail: dabsolonova@sokol.eu

telefon: +420 257 007 261

Česká obec sokolská

Česká obec sokolská byla zřízena ve veřejném zájmu, jejím účelem a cílem je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů, organizovat a vykonávat tělovýchovnou, sportovní, kulturní a společenskou činnost, podporovat rozvoj osobnosti a vychovávat k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii, svobodě a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa, přičemž vychází z odkazu Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.

Hlavní činností ČOS je prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, společenské a kulturní činnosti, přispívat ke zvyšování fyzické, společenské, kulturní a duchovní úrovně naší demokratické společnosti, vychovávat k mravnosti a občanské odpovědnosti.

Těšíme se na viděnou na semináři PaCH 2018!

Martin Chlumský ředitel Ústřední školy ČOS

Věra Smejkalová vedoucí ÚCS RDPD

Dana Absolonová metodik ÚŠ ČOS

Partneři akce

 

 

 

 

Czech Sokol Organization

under the auspices of

The Ministry of Education, Youth and Sports

and

International Sport and Culture Association

would like to invite you to

International Workshop for Instructors of Parents and Children, Pre-school Children

November 23 – 25, 2018

Tyrš’s house, Prague, Czech Republic

Facebook, Instagram: #pach2018

What is PaCH 2018?

PaCH 2018 is a practical workshop seasoned with theoretical lectures. Our main vision is, through inspiring the educators, to let more kids and their parents enjoy being physically active in the safe and supporting environment. We want to share our good practices and also be inspired by others. Together we will create a unique environment from which we can learn and have fun.

On PaCH 2018, the participants will:

 • experience the Czech way of physical education for parents with children and pre-school children
 • find an inspiration from international presenters
 • share their experience and knowledge of the exercises in the clubs of parents and children and pre-school children (PaCH) with others
 • discuss principal educational issues with experts from the academic field
 • have the possibility for networking

Main theme of the workshop: Water in all states of matter

 • presenting this element to pre-school children in the gym with different movement activities and games

Program of the workshop will include theoretical lectures (30–45 minutes) and practical lectures (45–60 min.)

Themes of practical workshops

 • games for parents and children age 2–4 and for pre-schoolers
 • musical-movement education with non-traditional instruments
 • ideas from Brasil on the use of brasilian legends from the water environment
 • developing creativity with the team game on theme “Sail on the sea”
 • psychomotorics with unusual material

Themes of theoretical lectures

 • why is water so important, why we need to save water
 • presentation of projects of organizations from abroad

Save the date

Start Friday, 23th of November 2018 at 6:00 p.m.

End Sunday, 25th of November 2018 at 3:00 p.m.

Official languages Czech and English

Czech lectures will be translated into English and vice versa.

Fees

Registration 1,600 CZK (including refreshment at opening ceremony)

Meals 380 CZK (Saturday + Sunday)

Accommodation 225 CZK (per night/person) at Hostel Sokol

Accommodation

At Hostel Sokol (http://www.sokol.eu/obsah/5391/hostel-sokol) – shared dormitories, or if you wish to stay in a hotel we might help you to find a suitable hotel near the workshop venue. In that case, please, contact Martin Chlumsky, mchlumsky@sokol.eu.

Meals

Friday, Nov 23: snack (covered in the registration fee)

Saturday, Nov 24: breakfast, 2 coffee breaks, lunch, dinner

Sunday: Nov 25: breakfast, coffee break, lunch

Registration

Register here

Deadline for the registration: 12th October 2018.

You will receive a confirmation e-mail with the payment instructions after your registration.

You can specify a range of dining, accommodation, and participation in the registration form.

About Prague

Find more about the city: http://en.wikipedia.org/wiki/Prague

Workshop venue

Workshop’s venue is located right in the Prague city center, close to the main tourist attractions like Prague Castle, Old Town Square, and many others.

Venue: Tyršův dům, Újezd 450/40, Prague 1

Map: https://goo.gl/maps/5h4v4

Find out more about Tyršův dům at http://goo.gl/sp0ngD

About Czech Sokol Organization

Czech Sokol Organization (COS) is the fourth largest civil organization in the Czech Republic whose almost 170,000 members go in for sports, movement activities in a sport for all clubs and cultural activities, mainly amateur theaters, marionette and folklore ensembles, all on a voluntary basis.

Program and Certificate

Each participant will receive detailed program after the end of the registration.

Each participant will be given the Certificate of participation.

Do you have any questions or comments?

In case you have any questions or comments, please do not hesitate to contact us.

Martin Chlumsky

e-mail: mchlumsky@sokol.eu

phone: +420 257 007 227

cell: +420 604 726 298

skype: mcedok

We look forward seeing you at PaCH 2018 in Prague!

Martin Chlumský

Director of Central Sokol School

Věra Smejkalová

Director of ÚCS RDPD

Dana Absolonová

Coordinator of the workshop

Event partners