Přehled možností pro sokolské jednoty, jak a kde žádat o finanční podporu v rámci vypsaných kompenzačních programů / 22.04.2020

Program Antivirus – podpora zaměstnanosti
(výkladový materiál ke dni 20. 4. 2020)

https://www.mpsv.cz/antivirus - informace k programu

https://antivirus.mpsv.cz/ - žádost, návod jak vyplnit

Základní shrnutí:

1) Prostřednictvím programu stát přispívá na vyplacené náhrady mezd, nikoli na vyplacené mzdy. To praxi znamená, že pokud zaměstnanci chodí do práce nebo jsou v režimu „home office“ a obdrží mzdu, nemůže ÚP ČR takové firmě či společnosti příspěvek poskytnout.

2) Příspěvek zároveň nenáleží zaměstnavateli v případě, pokud by čerpal na stejný účel, tj. na tu část náhrady mzdy nebo platu, která byla kryta veřejným příspěvkem, tzn. jinými prostředky poskytovanými ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků, vyšších územních samosprávných celků, Evropských strukturálních a investičních fondů, popř. z jiných programů a projektů EU, ani jiných veřejných zdrojů.

3) Příspěvek zároveň nenáleží zaměstnavateli v případě, že byla zaměstnanci podána výpověď (s výjimkou výpovědi dle § 52 písm. g) a h) zákoníku práce – tj. pro porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů nebo porušení povinnosti dodržovat prvních 14 dní pracovní neschopnosti stanovený režim) nebo je ve výpovědní době.

4) na DPP a DPČ se Program Antivirus nevztahuje

5) Žadatel nesmí být v likvidaci nebo konkurzním řízení.

6) Žadateli nesmí být v období 3 let přede dnem podání žádosti uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

7) V rámci Programu Antivirus může zaměstnavatel uplatňovat pro překážky na straně zaměstnance pouze náhrady mezd, které jsou vypláceny podle § 192 zákoníku práce. OČR (ošetřovné) mezi tyto překážky na straně zaměstnance

8) nepatří. Obdobně čerpání řádné dovolené není dle zákoníku práce překážkou na straně zaměstnavatele

9) Na konkrétního zaměstnance je možné požadovat za vykazovaný měsíc jen jeden typ příspěvku. Např.: jestliže na provozního zaměstnance žádáte o příspěvek z programu Antivirus, už nemůžete vykázat žádné výdaje na tohoto zaměstnance ve zvýšených nákladech z § 78a zákona o zaměstnanosti.

10) Je nutné doložit přímo doklad o zřízení účtu nebo doklad vystavený peněžním ústavem, ve kterém bude uvedeno, že má zaměstnavatel zřízen účet, jedná se o povinnou přílohu žádosti

11) Maximální výše příspěvku (39 tis. Kč a 29 tis. Kč) se za březen nekrátí, pokud byly finanční prostředky vynaloženy na náhrady mezd včetně odvodů v odpovídající výši.

12) Dne 14. 4. 2020 byl uveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 161/2020 Sb., na základě, kterého se bezdlužnost k žádosti nedokládá. Neznamená to ovšem, že to zbavuje zaměstnavatele povinnosti plnit své závazky.


Režim A zahrnuje tyto překážky v práci:

1. zaměstnanec v karanténě z rozhodnutí orgánu ochrany zdraví nebo lékaře o nařízené karanténě

• překážka v práci na straně zaměstnance je řešena dle § 192 ZP

• zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku

2. uzavření či omezení provozu (zejména se jedná o krizová opatření přijatá na základě usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020 Vyhlášení nouzového stavu a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví. Příkladně se jedná o mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020, č. j.: MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN, a krizová opatření na základě usnesení vlády ze dne 12. 3. 2020 č. 199, usnesení vlády ze dne 12. 3. 2020 č. 201, usnesení vlády ze dne 13. 3. 2020 č. 208, usnesení vlády ze dne 14. 3. 2020 č. 211, usnesení vlády ze dne 15. 3. 2020 č. 215 a přímo navazující).

• překážka v práci na straně zaměstnavatele je upravena dle § 208 ZP

• zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku

Ze strany státu bude zaměstnavateli poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů. Maximální výše příspěvku na jednoho zaměstnance je 39 000,- Kč.


Režim B zahrnuje tyto překážky v práci:

a) nepřítomnost významné části zaměstnanců na pracovišti v důsledku překážek v práci na jejich straně (která vede k úplnému uzavření provozovny z důvodu nařízení karantény či důležité překážky v práci na straně jiného zaměstnance dle § 191 ZP spočívající v péči o dítě do 13 let v důsledku vydání usnesení vlády ze dne 13. 3. 2020 č. 201 a navazujících, u významné části zaměstnanců zaměstnavatele. Významnou částí zaměstnanců zaměstnavatele se rozumí, že alespoň jedna z uvedených překážek v práci je dána u 30 % zaměstnanců zaměstnavatele, nebo jeho provozovně, či jiné organizační části.)

• překážka na straně zaměstnavatele je řešena dle § 208 ZP

• zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku

b) snížení odbytu (omezení poptávky po službách výrobcích a jiných produktech firmy)

• překážka na straně zaměstnavatele je řešena dle § 208 ZP

• zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku

nebo

• v případě vydání vnitřního předpisu nebo dohody s odbory jde o překážku

dle § 209 ZP (částečná nezaměstnanost)

• zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku

c) nedostatek vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatele

• překážka na straně zaměstnavatele je řešena dle § 207/a) ZP

• zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku

Ze strany státu bude zaměstnavateli poskytnut příspěvek ve výši 60 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů. Maximální výše příspěvku na jednoho zaměstnance je 29 000,- Kč.


V případě uzavřených sportovišť, kdy zaměstnanci nepracují (tedy např. nehlídají sportoviště – pak jim náleží mzda, nikoliv náhrada mzdy) – je možné žádat o podporu v režimu A u uzavřených sportovišť.

V případě snížení množství práce a přijetí rozhodnutí o částečné nezaměstnanosti, popř. pokud by došlo k omezení provozu v důsledku nepřítomnosti významné části zaměstnanců na pracovišti v důsledku překážek v práci na jejich straně je možné žádat o podporu v režimu.

OSVČ

1) Liberační daňové balíčky - Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 mohou OSVČ podat bez sankcí až do 3. 8. 2020. Pokud OSVČ zároveň k tomuto datu uhradí i doplatek pojistného, bude mu prominuto penále, které by jinak musel platit za opožděnou platbu

2) Odpuštění sociálního a zdravotního pojištění - OSVČ od března do srpna nebudou muset platit předepsané zálohy a v ročním vyúčtování se jim tak sníží celkové pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám za půl roku. Tato částka se živnostníkům zcela promine - stát zaplatí za OSVČ minimální zálohy za měsíce březen a srpen v celkové výši 29 376 Kč. Ten, kdo platí větší než minimální zálohu, doplatí tento rozdíl až při vyúčtování v roce 2021.

U OSVČ, které už za období března 2020 své zálohy zaplatily, budou tyto platby využity nejdříve na jiné splatné závazky a následně jako předplacená platba na měsíc září.

3) „Ošetřovné" pro OSVČ - tedy dotace ve výši 424,00 Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny (pečují o dítě do 13 let, přičemž spodní věková hranice není určena) nebo se starají o osobu závislou alespoň ve stupni I.). OSVČ bude vyplňovat a posílat k rozhodnutí MPO žádost o dotaci spolu s čestným prohlášením. Pokud bude „ošetřovné“ souviset s péčí o dítě, které chodí do školy, bude třeba přiložit (stejně jako je to u ošetřovného u zaměstnanců, které vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení) také potvrzení o tom, že je škola kvůli pandemii koronaviru uzavřená. Podobně bude třeba v případě péče o hendikepované osoby, doložit potvrzení o uzavření zařízení sociálních služeb. V obou případech není nutný originál, stačí foto (i z mobilního telefonu) či sken.

O dotaci se bude žádat za každý kalendářní měsíc. Nárok na ni - při splnění výše uvedených podmínek - začíná 12. března 2020, tedy od okamžiku, kdy musel být v ČR v souvislosti s pandemií koronaviru vyhlášen nouzový stav. OSVČ v žádosti vždy označí dny, za které dotaci požaduje. Podmínky dotační výzvy a související on-line žádost na www.mpo.cz/osetrovneosvc. Program bude realizován po dobu mimořádného opatření při epidemii, které přijala vláda ČR v době nouzového stavu v roce 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. Bude umožněno čerpat OČR zaměstnancům po celou dobu uzavření škol, školek nebo obdobných zařízení a nárok bude i zpětně.

4) Přímá podpora OSVČ - jde o podpůrné opatření pro OSVČ, díky kterému ti, kteří byli současnou pandemií a souvisejícími opatřeními vlády zasaženi nejvíce, získají přímou podporu ve výši 25 000 Kč (výše kompenzačního bonusu činí 500,00 Kč za každý kalendářní den bonusového období, ve kterém jsou splněny podmínky pro jeho čerpání). Kompenzační bonus se vyplácí za ty kalendářní dny, za které žadatel neobdržel podporu v nezaměstnanosti. Jedná se o OSVČ, která vykonává svou činnost jako hlavní (podle zákona o důchodovém pojištění) nebo OSVČ, která vykonává svou činnost jako vedlejší, pokud:

1. Pobírá invalidní nebo starobní důchod

2. Je na mateřské nebo rodičovské dovolené

3. Pečuje o zdravotně postiženou osobu

4. Připravuje se na budoucí povolání (studenti)

Mimořádný titul se bude vyplácet na základě žádosti doručené Finanční správě, a to až do odvolání nouzového stavu, ale žádost musí být podána nejpozději do 29. června 2020, jinak nárok na bonus zaniká (formuláře https://www.daneelektronicky.cz/cs/aktualni-informace-z-dp/2020/Zadost-Interaktivni-PDF-4687). OSVČ prohlásí, že nemohla podnikatelskou činnost zcela nebo zčásti vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády.

Na kompenzační bonus v maximální výši 25 tis. Kč dosáhne i člověk, který pracuje na dohodu o práci mimo pracovní poměr s odměnou do 10 000 Kč měsíčně a současně je aktivní OSVČ i na vedlejší činnost. V tomto případě hovoříme o zaměstnání malého rozsahu. Naopak „dohodáři“ s odměnou nad 10 000 Kč měsíčně na kompenzační bonus nedosáhnou, neboť se již fakticky jedná o zaměstnání. Hranice 10 000 Kč měsíčně je dána zákonem o nemocenském pojištění.

5) Návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020

K nároku o některé sociální dávky nebude třeba dočasně dokládat příjmy a náklady na bydlení, zjednoduší se administrativa v kontextu se žádostmi o dávky. Porobnosti: https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/09_04_2020_TZ_Senat_davky_zjednoduseni.pdf/dd0cd997-207e-ae3d-08c0-13224e1d07c5.