O Ústřední škole

Ústřední škola České obce sokolské (dále jen ÚŠ ČOS) je zřízena Českou obcí sokolskou (dále jen ČOS) ve smyslu čl. 9 odstavce 8 platných stanov ČOS jako její vzdělávací a školící útvar. Uskutečňuje vzdělávací, pedagogickou, organizační, výzkumnou a konzultační činnost v problematice tělesné výchovy a sportu pro potřeby zřizovatele (podrobnosti dále vysvětluje Statut ÚŠ ČOS). Jejím sídlem je Tyršův dům, Újezd 450, Praha 1.

ÚŠ ČOS zajišťuje kurzy, školení, doškolování a semináře pro členy ČOS i pro jiné spolky a organizace. Obsah této přípravy vychází z příslušné pedagogické dokumentace, pokynů a směrnic ústředních orgánů státní správy, zejména MŠMT ČR a dohody se zadavatelem jednotlivé vzdělávací akce.

ÚŠ ČOS má na základě pověření MŠMT ČR oprávnění k vydávání dokladů o získané kvalifikaci, které mají celostátní platnost.