Podmet a přelet v parkouru / 17.02.2016

Podmet (v anglické terminologii underbar, ve francouzské franchissement) je využíván nejčastěji ve dvou variantách. Za prvé s náskokem s přednožením, za druhé s dvojným obratem, tzv. underbar 360° či spiral underbar.
V základní variantě (underbar) projdou nejprve pod tyčí projdou nohy, poté tělo.
Provedení underbar se značně liší od gymnastického provedení podmetu a přísně názvoslovně vzato se ani o podmet nejedná, protože nohy nesměřují vzhůru a vzad, ale vpřed ve směru pohybu. Někdy je provedení spíše sešin, tedy pomalejší, s vedeným pohybem.
Při vazbě podmet – skok na přesnost je možno zlepšit zrakovou kontrolu při doskoku tím, že se v předkmihu pustíme jednou rukou o něco dříve. To nám umožní pootočit trup, předklonit hlavu a podívat se tak na místo doskoku.
Ve variantě s dvojným obratem (underbar 360°) prochází pod tyčí nejdříve hlava, poté tělo. Kdybychom cvik rozfázovali, provedeme tedy půlobrat – odrazem z bočného postavení náskok do shybu ve vněhmatu (hřbety rukou směřují ven) – obrat ve shybu skrčmo – seskok.

Cvičení

 • underbar přes nízkou měkkou překážku
 • podmet z rozeběhu (jen rukama kontrolovat let)
 • underbar 360 na vyšší podložku
 • underbar 360 přes nízkou měkkou překážku před žerdí
 • shyby nadhmatem, podhmatem a dvojhmatem
 • přednožka
 • underbar a underbar 360 pomalu přes zábradlí
  Předkmihem přelet na druhou žerď, neboli laché (ve francouzštině i v angličtině se používá tento francouzský výraz), je dalším prvkem, který využívá hrazdu, tyč či jiný podobný objekt. V předkmihu se tyč pouští obouruč či jednoruč a po letové fázi, při které se natáčíme hlavou ke druhé žerdi, dojde k chycení obouruč.
  obr. 1 – Underbar, náskok
  obr. 2 – Underbar 360, uchopení
  obr. 3 – Laché, puštění jednoruč
  obr. 4 – Laché, chycení