Výslovnost cizojazyčných výrazů v parkouru / 17.02.2016

Za výrazem je vždy v hranatých závorkách výslovnost podle mezinárodní hláskovací abecedy (IPA) a kurzívou český přepis výslovnosti.

l'art du déplacement [laʁ dy de.plas.mɑ̃] lar dy deplasmá

balance [ˈbæləns] belens

Bruce Lee [bruːs li:] / Lǐ Zhènfān [lì d͡ʒwən fan] brůs lí

cat balance [kæt ˈbæləns] ket belens

cat leap [kæt liːp] ket líp

cat walking [kæt wɔːkɪŋ] ket vókin

climb-up [klaɪm ʌp] klajm ap

Daniel Ilabaca [daˈnjel ilabaka] danjel ilabaka

David Belle [da.vid bɛl] david bel

demi tour [də.mi tuʁ] demi tůr

drop jump [dɹɒp dʒʌmp] drop džamp

équilibre [e.ki.libʁ] ekilibr

équilibre de chat [e.ki.libʁ də ʃa] ekilibr de ša

équilibre sur la barre [e.ki.libʁ syʁ la baʁ] ekilibr syr la bar

flow [fləʊ] flou

franchissement [fʁɑ̃.ʃi.sə.mɑ̃] frášismá

freerunning [fɹiːɹʌnɪŋ] fríranin

Georges Hébert [dʒɔː(ɹ)dʒ e.bɛʁ] džorž éber

Jeet Kune Do [tɕjɛ tɕʰyɛn tɑʊ] ťje čchuan dó

kalokagathia [kalokaɣaθía] kalokágathía

kong [kɒŋ] kon

kung fu [kʊŋ˥ fuː˥] kun fú

monkey vault [ˈmʌŋki vɔːlt] manki vólt

palmflip [pɑːmflɪp] pámflip

palmspin [pɑːmspɪn] pámspin

parkour [paʁ.kuʁ] parkur

le parcours [lə paʁ.kuʁ] l parkur

passement [pas.mɑ̃] pasmá

planche [plɑ̃ʃ] pláš

precision en: [prɪˈsɪʒən] prisižn fr: [pɾesiˈzju] presizju

quadrupédie [kwa.dʁy.pe.di] kvadrypedi

rail [ɹeɪl] rejl

reverse vault [ɹɪˈvəːs vɔːlt] rivés vólt

roulade [ʁu.lad] rulad

safety roll [seɪfty ɹəʊl] sejfty roul

saut de bras [so də bʁɑ] so de bra

saut de chat [so də ʃa] so de ša

saut de chat inversé [so də ʃa ɛ̃.vɛʁ.se] so de ša éverse

saut de font [so də fɔ̃] so de fó

speed vault [spiːd vɔːlt] spíd vólt

Stéphane Vigroux [ste.fan viɡʁu] stefan vigru

Sébastien Foucan [se.bas.tjɛ̃ fukɑ̃] sebastjé fuká

tic tac [tik tak] tyk tak

traceur [tʁa.sœʁ] trasér

turn vault [tɜːn vɔːlt] tén vólt

underbar [ˈʌn.də(ɹ)bɑː] andabá

vault [vɔːlt] vót

wallflip [wɔːlflɪp] vólflip

wallspin [wɔːlspɪn] vólspin

wu wei [wu wu̯eɪ̯] wu wej

Yamakasi [ja makási] ja makási