Vzdělávání - odbor všestrannosti

Vzdělávání je jedním ze základních pilířů činnosti odborů všestrannosti ČOS na všech úrovních, které v rámci struktury ČOS zastřešují oblast sportu pro všechny. Systém vzdělávání je nedílnou součástí Programu OV ČOS a patří mezi nejvýznamnější nástroje k dosahování programových cílů.Hlavními pověřenými realizátory vzdělávání jsou:
- na úrovni ústředí ČOS Ústřední škola ČOS (ÚŠ ČOS),
- na úrovni tělocvičných jednot Oblastní vzdělávací středisko (Vzdělávací středisko Olomouc) a župy.


Koncepce celoživotního vzdělávání cvičitelů

je zajišťována dvěma stupni vzdělávání, které plní rozdílné úkoly:

Školení
Úkolem školení je poskytnout cvičitelům odborné teoretické a praktické poznatky pro samostatné vedení tělovýchovného procesu. Cílem je získání cvičitelské kvalifikace nebo vyšší kvalifikační třídy.

Doškolování
Úkolem doškolování je zajištění celoživotního obnovování a doplňování teoretických a praktických poznatků a pohybových dovedností. Cílem je rozvíjení již získaných vědomostí za účelem prohloubení odbornosti.


Cvičitel 

na základě získaného odborného vzdělání systematickou činností rozvíjí a zdokonaluje pohybové schopnosti a dovednosti cvičenců. Jeho hlavním úkolem je vytvářet u cvičenců všestranný celoživotní kladný a především aktivní vztah ke sportu a sportování při důrazu na rozvoj morálně volních vlastností.


Kvalifikace a odbornosti

Vzdělávání probíhá ve 3 kvalifikačních stupních a 8 odbornostech. Přehled kvalifikací a odborností.