Vzdělávání pro nové cvičitele


 • Školení nových cvičitelů všech odborností pořádá Ústřední škola ČOS a Oblastní vzdělávací středisko Olomouc. Odbornost cvičitel všestrannosti školí také sokolské župy.
 • Nejnižší kvalifikací je cvičitel III. třídy. Podmínkou účasti je dosažení 18 let věku v době ukončení školení. Platnost kvalifikace III. třídy je 5 let od data ukončení školení.
 • Kvalifikace III. třída opravňuje k samostatnému vedení cvičební jednotky.
 • Zájemce se hlásí u pořadatele příslušné školící akce.

Profil cvičitele


 • Cvičitel všestrannosti III. třídy

  Školí župy, ÚŠ ČOS, OSV. Školení této odbornosti je rozděleno na dva stupně:

  1/ „Základní část“ ZČ (20 vyučovacích hodin). Po úspěšném absolvování této části školení absolvent získá osvědčení „POMAHATEL“, bez nároku na vydání cvičitelského průkazu. Toto osvědčení neopravňuje k samostatnému vedení cvičební jednotky (pouze v přítomnosti cvičitele min. III. třídy). Zájemce o školení odborné části III. třídy musí toto školení absolvovat nejpozději do dvou roků po ukončení ZČ. 

  2/ „Odborná část“ OČ (30 vyučovacích hodin). Učivo navazuje na ZČ. Úspěšný absolvent OČ se stává cvičitelem s kvalifikací III. třídy všestrannosti: Obdrží osvědčení a průkaz „Cvičitel III. třídy všestrannosti“. Platnost kvalifikace je 5 let. Kvalifikace III. třída opravňuje k samostatnému vedení cvičební jednotky. • Cvičitel III. třídy ostatních odborností

  Školí ÚŠ ČOS, OSV. Školení v rozsahu 50 vyučovacích hodin. Po úspěšném absolvování školení cvičitelů III. tř. příslušné odbornosti absolvent získá osvědčení, na jehož základě je vydán cvičitelský průkaz „Cvičitel III. třídy".

  Cvičitel III. třídy samostatně vede cvičební jednotku s vhodným obsahem a didaktickým postupem se zřetelem k věkovým zvláštnostem cvičenců, k úrovni jejich zdatnosti a výkonnosti. Podmínkou pro samostatné vedení cvičební jednotky je zletilost a způsobilost k právním úkonům. • Cvičitel II. třídy

  Forma akreditovaných školení MŠMT ČR. Počet vyučovacích je minimálně 150 hodin při středoškolském vzdělání a 200 hodin při základním vzděláni. U uchazečů se základním vzděláním se navýšení počtu hodin týká obecné části.

  Odbornosti, pro které jsou zpracovány standardy, se řídí podmínkami, které jsou standardy určeny.
  Podmínka účasti: věk min. 18 let, platná kvalifikace školení III. třídy.
  Úspěšný absolvent školení II. třídy obdrží osvědčení a cvičitelský průkaz II. třídy (licence B) - opravňuje k vydání živnostenského oprávnění. • Cvičitel I. třídy 

  Rozsah školení: 500 hodin (4 semestry).
  Vzdělávání na úrovni kvalifikační třídy I. stupně (licence A) je poskytováno formou školení pořádaného ve spolupráci s příslušnou akreditovanou trenérskou, vyšší odbornou, nebo vysokou školou. I. kvalifikační třída (licence A) je nejvyšší možnou kvalifikací v rámci vzdělávání cvičitelů v ČOS.

  Podmínkou účasti je úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou, II. kvalifikační třída (licence B), doporučení ČOS. 
  Úspěšný absolvent školení I. třídy obdrží na základě získaného osvědčení cvičitelský průkaz I. třídy (licence A) – nejvyšší vzdělání, současně opravňuje k vydání živnostenského oprávnění.