Vzdělávání pro stávající cvičitele

Platnost cvičitelských průkazů všech odborností a jejich kvalifikačních stupňů je 5 let od vydání či posledního prodloužení platnosti cvičitelského průkazu. Cvičitel by měl v průběhu 5 let průběžně plnit podmínky pro prodloužení platnosti cvičitelského průkazu. Podmínkou pro prodloužení platnosti cvičitelského průkazu je absolvování doškolovacích akcí, jejichž celkový rozsah je minimálně 30 vyučovacích hodin.
Smyslem prodlužování platnosti získané kvalifikace je zabezpečovat trvalou péči o celoživotní vzdělávání dobrovolných cvičitelů a průběžnou aktualizaci jejich evidence. • Automaticky se platnost cvičitelských průkazů prodlužuje při:

  1) práci v činovnických funkcích na župách (náčelník, náčelnice, vedoucí župních cvičitelských sborů a odborných komisí),
  2) práci v ústředních cvičitelských sborech, odborných komisích a vedení náčelnictva ČOS,
  3) učitelům, kteří mají uznanou aprobaci tělesná výchova a pracují ve své profesi,
  4) cvičitelům starším 60 let.
  Účast na dalším vzdělávání se doporučuje (celoživotní vzdělávání). Podmínkou trvalého prodloužení je cvičitelská činnost.

 • Doškolovací akce:

  1/ Srazy župních vedoucích (Ústřední cvičitelské srazy). Pořádá odbor všestrannosti ČOS (cvičitelské sbory a odborné komise). 
  Výstup: „Osvědčení o absolvování“ – započítává se odborná část programu.

  2/ Oblastní cvičitelské srazy. Pořádají je župy ve spolupráci s ústředními cvičitelskými sbory a odbornými komisemi. Zúčastňují se cvičitelé různých kvalifikací a odborností. 
  Výstup: „Osvědčení o absolvování“ – započítává se odborná část programu.

  3/ Semináře. Pořádá: T.J., župa, N ČOS (cvičitelské sbory a odborné komise), ÚŠ ČOS, OSV, jiná organizace. Mohou být i mezinárodní. Forma doplňování, rozšiřování a opakování poznatků a pohybových dovedností s různým obsahovým zaměřením na odbornou tématiku pro cvičitele stejné, případně jiné odbornosti.
  Výstup: „Osvědčení o absolvování semináře“ – započítává se odborná část programu.

  4/ Setkání cvičitelů. Pořádá: T.J., župa, N ČOS (cvičitelské sbory a odborné komise), ÚŠ ČOS, OSV, jiná organizace. 
  Forma společenské a vzdělávací akce. Doplňování, rozšiřování a opakování poznatků a pohybových dovedností s různým obsahovým zaměřením včetně výměny zkušeností pro cvičitele různých odborností. Program má odbornou i společenskou část.
  Výstup: osvědčení o absolvování (Pamětní list) – započítává se pouze odborná část programu.

  5/ Cvičitelská hodina. Pořádá: župa případně T.J. Forma doplňování a rozšiřování pohybových dovedností s různým obsahovým zaměřením pro cvičitele různých odborností.
  Výstup: „Osvědčení o absolvování“ – započítává se odborná část programu.

  Absolvování doškolovací akce je třeba doložit příslušným osvědčením o účasti nebo potvrzením, které je povinen vydat pořadatel doškolovací akce, a na kterém je uveden rozsah vyučovacích hodin. Vyučovací hodiny jednotlivých doškolovacích akcí se sčítají.

 • Ukončení platnosti cvičitelské kvalifikace

  Cvičitel, který se v pětiletém období od data získání cvičitelské kvalifikace nezúčastní žádné doškolovací akce, ztrácí cvičitelské oprávnění v cvičitelské kvalifikaci.

  Po skončení platnosti cvičitelského průkazu, může být platnost cvičitelského průkazu prodloužena pouze:
  - pokud cvičitel do dvanácti měsíců předloží osvědčení o účasti na doškolovacích akcích v celkovém rozsahu 30 hodin,
  - pokud cvičitel do dvanácti měsíců znovu úspěšně absolvuje závěrečné vědomostní zkoušky (ústní a praktické) platné pro školení cvičitelů příslušné třídy v dané odbornosti, nebo úspěšně absolvuje nové školení v plném rozsahu.


 • Nabídka doškolování


Aktuality: