Pojištění

Ke dni 1. 2. 2019 došlo k částečným změnám v pojištění. Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2019 je pojištění sportovního prostředí, tedy i České obce sokolské (vč. jejích pobočných spolků), řešeno prostřednictvím pojistné smlouvy mezi Českým olympijským výborem a příslušnou pojišťovnou.

Pojistné krytí členů Sokola v rámci pojistných smluv Českého olympijského výboru se týká úrazového pojištění a pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele. Zatímco pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů pokračuje dle stávající smlouvy s Kooperativa pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, pro oblast úrazového pojištění platí od 1. 2. 2019 nová pojistná smlouva, uzavřená s Pojišťovnou VZP, a.s., která byla vybrána ve výběrovém řízení.

K nové smlouvě o úrazovém pojištění poskytl koncem ledna generální sekretář ČOV Petr Graclík mj. následující informace:

„Od 1. 2. 2019 se mění podmínky Úrazového pojištění členů sportovních spolků, které je sjednáno prostřednictvím Českého olympijského výboru (ČOV) a platí pro celé sportovní prostředí. Pojišťovna Kooperativa, která v letech 2017 a 2018 úrazové pojištění zajišťovala, ukončí spolupráci s ČOV k 31. 1. 2019. Veškeré vzniklé nároky na pojistná plnění (úrazy) do 31. 1. 2019 zůstávají stále v gesci této pojišťovny až do vyřešení. Veškeré vzniklé nároky na pojistná plnění od 1. 2. 2019 bude nově řešit Pojišťovna VZP. Pod odkazem www.olympic.cz/pojisteni naleznete přehledný rozcestník a veškeré nezbytné informace k této nově uzavřené pojistné smlouvě, včetně podmínek a rozsahu pojištění, seznamu pojištěných spolků, formuláře pro hlášení škodních událostí a podrobné kontaktní údaje na zástupce Pojišťovny VZP, kteří budou s Vámi tuto problematiku řešit.

Smlouva na Pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činnosti trenéra či cvičitele, uzavřená se společností Kooperativa, zůstává nadále v platnosti a nic se v tomto směru nemění.“

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění je sjednáno prostřednictvím Českého olympijského výboru u pojistitele Pojišťovna VZP, a.s., s číslem pojistné smlouvy 1310001770  

KDO JE POJIŠTĚN:

a) Členové Českého olympijského výboru (IČO: 48546607), České obce sokolské (IČO: 00409537), Sdružení sportovních svazů České republiky (IČO: 00174262) nebo České unie sportu (IČO: 00469548) a v nich spolčených spolků zapsaných do spolkového rejstříku nebo jiných subjektů, dále členové sportovních svazů, sportovních klubů, tělovýchovných jednot a dalších sportovních spolků zapsaných do spolkového rejstříku, po dobu veškerých akcí a aktivit pořádaných nebo organizovaných těmito subjekty, včetně organizovaných cest na tyto akce.

b) Osoby, které se účastní akcí pořádaných subjekty uvedenými v písm. a) nebo d) tohoto odstavce v rámci plnění svých pracovních úkolů nebo které mají s příslušným subjektem uvedeným v písm. a) nebo d) tohoto odstavce uzavřenu smlouvu podle občanského zákoníku nebo zákoníku práce.

c) Osoby, které nejsou členy subjektů uvedených v písm. a) nebo d) tohoto odstavce po dobu, kdy se účastní akce pořádané některým ze subjektů uvedených v písm. a) nebo d) tohoto odstavce.

d) Členové České obce sokolské (IČO: 00409537) a jejích pobočných spolků (sokolských jednot a žup) - registrovaní i rekreační cvičenci po dobu pojištěných činností dle písm. a) až c) tohoto odstavce.

Pojištěnými osobami nejsou profesionální sportovci a účastníci činností, které nejsou organizovány některým z pojištěných subjektů.

ÚZEMNÍ ROZSAH POJIŠTĚNÍ:   Celý svět

POČET POJIŠTĚNÝCH OSOB:


  • nad 18 let - přibližně 1 210 000 sportovců
  • dětí do 18 let - přibližně 640 000
  • přibližně 150 000 zaměstnanců

JAK NAHLÁSIT POJISTNOU UDÁLOST

Oznámení škodní události –

www.olympic.cz/text/436--urazove-pojisteni-platne-od-1-2-2019

- E-mailem s naskenovanými dokumenty na adresu:

oznameni.udalosti@pvzp.cz

- nebo doporučenou poštou na adresu:

Pojišťovna VZP, a.s.

Odbor likvidace pojistných událostí

Ke Štvanici 656/3

186 00 Praha 8 - Karlín

- nebo kontaktní osoba pro hlášení škodních událostí:

Martina Hovorková, telefon: +420 233 006 311


Vaše případné dotazy k pojištění a k hlášení škodních událostí:

Klientská linka Pojišťovny VZP, a.s.

Tel.: + 420 233 006 311

E-mail: info@pvzp.cz

(v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin, v pátek od 9:00 do 16:00 hodin)

Vedoucí klientské linky: Mgr. Petra Nedellecová

Pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele

 je sjednáno prostřednictvím Českého olympijského výboru u pojistitele Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group s číslem pojistné smlouvy 7721008020. Pojistná smlouva je uzavřena od 1.1.2017 na dobu neurčitou.

KDO JE POJIŠTĚN:


  1. Všechny sportovní svazy, organizace a instituce sdružené v Českém olympijském výboru (olympijské svazy i neolympijské subjekty, střešní organizace /i ČOS/ a jejich sdružené subjekty, včetně sportovních svazů a jejich sdružených subjektů, TJ, T.J.)
  2. Trenér (cvičitel), který vykonává níže definovanou činnost, pro kterou je sjednáno pojištění, na základě alespoň z jednoho z následujících vztahů: pracovně právního (pracovní poměr, DPP, DPČ), členského vztahu nebo jako OSVČ v souladu se svým živnostenským oprávněním. Pojištění je platné také pro osobu, kterou trenér (cvičitel) použije při výkonu své činnosti.

Předmětem činnosti pojištěného je činnost trenéra (cvičitele) v oblasti sportu, tělovýchovy a turistiky, kterou vykonává pro sportovní organizace (t.j. tělovýchovné nebo tělocvičné jednoty, sportovní kluby a sportovní svazy) a pro všechny střešní sportovní organizace pod ČOV, včetně jejich jednotlivých členských organizací (např,? svazy, asociace, kluby TJ, T.J., a obdobné telovýchovné subjekty).

ÚZEMNÍ ROZSAH, LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ, SPOLUÚČAST:

Rozsah pojištění:
Povinnost k náhradě újmy /újma na hmotné věci a nemajetková újme př ublížení na zdraví nebo při usmrcení vč. následný finančních škod) - obecná odpovědnost

Limit pojistného plnění:                     20 000 000 Kč

Spolúčast:                                                         5 000 Kč

Územní platnost pojištění:                  Evropa

JAK NAHLÁSIT POJISTNOU UDÁLOST

Pojistnou událost hlásí pojištěný na níže uvedený kontakt. Abychom mohli škodu řešit, potřebujeme písemné vyjádření pojistěného a písemný nárok poškozené osoby. Potřebné doklady se mohou pro jednotlivé škody lišit. Konkrétní postup Vám sdělí kontaktní osoba pro hlášení pojistné události.

Kontaktní osobapro hlášení pojistné události:
Radek Blažek
Telefon: +420 221 421 799
E-mail: radek.blazek@renomia.cz

Kontaktní osoby pro Vaše případné dotazy k pojištění:
Ing. Edita Pažoutová                                                         Ing. Radomír Michniak
Telefon: +420 221 421 732                                              Telefon: +420 222 390 808
Mobil: +420 606 758 267                                                 Mobil: +420 731 129 403
E-mail:edita.pazoutova@renomia.cz                             E-mail:radomir.michniak@renomia.cz