Podrobná organizační struktura T. J. Sokol

Tělocvičná jednota Sokol, přebráno ze Stanov ČOS

7.1. Základní organizační jednotkou ČOS, jako pobočný spolek, je jednota sdružená v sokolské župě.

7.2. Pro vznik jednoty je třeba ustavit alespoň tříčlenný přípravný výbor, který svolá ustavující VH. Pokud tato VH přijme stanovy ČOS a podle nich zvolí orgány a činovníky jednoty, může Výbor jednoty požádat prostřednictvím územně příslušné župy o přijetí do ČOS. O přijetí rozhoduje Předsednictvo ČOS. Jednota jako právní subjekt vzniká na základě rozhodnutí Předsednictva ČOS o přijetí jednoty do ČOS a dnem její registrace ve veřejném rejstříku, kterou zajišťuje ČOS.

7.3. Jednota má vlastní majetek nebo může také pečovat o majetek, který jí svěřily jiné jednoty, župy, ČOS, případně jiné právní subjekty.

7.4. Vlastní činnost je v jednotě organizována v odborech, sborech, oddílech a komisích, případně jiných útvarech (složkách).

7.5. Orgány jednoty jsou:

7.5.1. Valná hromada jednoty,

7.5.2. Výbor jednoty,

7.5.3. Kontrolní komise (dále jen „KK“) jednoty, resp. člen pověřený kontrolou.

7.6. Valná hromada jednoty

7.6.1. VH jednoty je nejvyšší orgán jednoty. Svolává ji Výbor jednoty nejméně jednou ročně, zpravidla do 30 dnů po zpracování roční účetní závěrky, a to způsobem v místě obvyklým alespoň 15 dnů před jejím konáním. Pozvánka musí obsahovat program VH.

7.6.2. VH se mohou zúčastnit všichni zletilí členové jednoty (s hlasem rozhodujícím) a nezletilí členové bez možnosti hlasovat. Výbor jednoty, která má více než 100 zletilých členů, může rozhodnout o konání VH s využitím delegačního principu s tím, že minimální počet delegátů je 30. Klíč pro volbu delegátů a jejich náhradníků s hlasem rozhodujícím, které volí zletilí členové jednoty ve svých odborech, oddílech a sborech, stanoví Výbor jednoty. V tomto případě se VH mohou zúčastnit všichni zletilí i nezletilí členové, ale pouze s hlasem poradním.

7.6.3. Jednání VH může být ve stanovenou dobu zahájeno, dostaví-li se nadpoloviční většina všech zletilých členů, resp. zvolených delegátů s hlasem rozhodujícím, případně jejich náhradníků. Nesejde-li se potřebný počet zletilých členů, resp. delegátů (náhradníků) ve stanovenou dobu, koná se VH o 30 minut později, pokud bude přítomna alespoň čtvrtina všech zletilých členů, případně polovina delegátů (jejich náhradníků). Tento minimální stav přítomných musí trvat po celou dobu konání VH až do jejího ukončení. Jinak předsedající VH rozpustí. Výbor jednoty ji svolá bez zbytečných odkladů znovu.

7.6.4. K projednání zvláště důležitých neodkladných záležitostí svolá Výbor jednoty do 30 dnů mimořádnou VH, a to na základě:

7.6.4.1. usnesení Výboru jednoty přijatého nejméně dvěma třetinami všech členů Výboru jednoty nebo

7.6.4.2. žádosti alespoň jedné třetiny všech zletilých členů jednoty nebo

7.6.4.3. usnesení přijatého nejméně dvěma třetinami všech členů KK jednoty.

7.6.5. Valná hromada jednoty zejména:

7.6.5.1. projednává a usnesením schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření jednoty za uplynulé účetní období předkládanou Výborem jednoty obsahující zejména:

a) přehled o činnosti jednoty za uplynulý rok

b) přehled o hospodaření jednoty za uplynulý rok,

c) přehled o všech zdrojích příjmů jednoty a jejich použití na veřejně prospěšnou činnost jednoty nebo její další rozvoj,

d) přehled o majetkových pohybech, rozdělení zisku nebo úhradě ztráty.

Strukturu výroční zprávy stanoví příslušný předpis ČOS, který schvaluje Výbor ČOS.

7.6.5.2. projednává a usnesením schvaluje plán činnosti a návrh rozpočtu na příští období a zprávu KK jednoty,

7.6.5.3. rozhoduje o zásadních otázkách hospodaření jednoty a o nakládání s nemovitým majetkem v souladu s ustanovením odst. 10.1. těchto stanov,

7.6.5.4. rozhoduje o zásadních otázkách rozvoje tělesné výchovy a sportu v jednotě,

7.6.5.5. rozhoduje o tom, do které župy v rámci příslušného kraje se jednota přihlásí, případně o přechodu z jedné do jiné župy v rámci příslušného kraje.

7.6.6. Před skončením funkčního období Výboru jednoty stanoví VH počet členů Výboru jednoty a volí starostu, místostarostu a jednatele jednoty, další členy Výboru jednoty, jejich náhradníky, a to včetně náčelnice, náčelníka, vzdělavatele a předsedy odboru sportu (dále jen „OS“), které v jejich nepřítomnosti zastupují v plném rozsahu práv a povinností jejich zástupci zvolení VH. Funkce starosty, jednatele a hospodáře jsou navzájem neslučitelné. Pokud ale existují v jednotě cvičitelské sbory, vzdělavatelský odbor a OS, volí náčelnici, náčelníka, vzdělavatele a předsedu OS a jejich zástupce tyto sbory a odbory a VH bere jejich volbu na vědomí.

7.6.7. VH volí také členy a náhradníky Kontrolní komise jednoty.

7.6.8. V období před skončením funkčního období Výboru župy volí delegáty a jejich náhradníky na VH župy a vyslance a jejich náhradníky do Výboru župy podle klíče určeného župou. Může dále doporučit kandidáty na členství do Předsednictva župy a do KK župy a kandidáty na členství v ústředních orgánech ČOS.

7.7. Výbor jednoty

7.7.1. Výbor jednoty je statutárním orgánem jednoty, řídí činnost jednoty v období mezi VH a rozhoduje o všech věcech, které nejsou podle těchto stanov vyhrazeny jinému orgánu. Schází se nejméně šestkrát do roka a je svoláván starostou. Je odpovědný VH.

7.7.2. Jménem jednoty je oprávněn jednat za splnění podmínky uvedené v odst. 10.1 těchto stanov starosta jednoty nebo v jeho nepřítomnosti místostarosta jednoty. Písemné právní jednání a úkony činí a podepisují za jednotu společně starosta a jednatel. V nepřítomnosti starosty podepisuje místostarosta jednoty a v nepřítomnosti jednatele člen Výboru jednoty, který k tomu byl rozhodnutím výboru pověřen. K jednání připojují písemný souhlas, vydaný v souladu s ustanovením odst. 10.1. těchto stanov, pokud je takového souhlasu k jednání třeba.

7.7.3. Výbor jednoty zejména:

7.7.3.1. zajišťuje plnění usnesení valné hromady jednoty a usnesení orgánů župy a ústředních orgánů ČOS,

7.7.3.2. rozhoduje o konkrétních opatřeních v hospodaření jednoty,

7.7.3.3. sestavuje návrh rozpočtu a plánu činnosti na příští období,

7.7.3.4. zřizuje a zrušuje podle potřeby odbory, sbory, sportovní oddíly a komise (např. disciplinární a smírčí),

7.7.3.5. volí a jmenuje, pokud není ve stanovách určeno jinak, členy komisí a sleduje jejich činnost,

7.7.3.6. rozhoduje o přijetí, vyškrtnutí a vyloučení člena jednoty,

7.7.3.7. svolává VH jednoty a předkládá jí písemně zpracovanou výroční zprávu jednoty o své činnosti a hospodaření za uplynulé účetní období obsahující zejména údaje uvedené v odst. 7.6.5.1. těchto stanov,

7.7.4. Před skončením funkčního období připraví Výbor jednoty pro VH jednoty návrh počtu členů Výboru a KK jednoty a návrh kandidátek pro volbu a) starosty jednoty, b) jednatele jednoty, c) další statutární zástupce jednoty, d) členů nového Výboru jednoty a jejich náhradníků a e) členů KK a jejich náhradníků. Při tom bude přihlížet ke schopnostem kandidátů zastávat jednotlivé funkce.

7.8. Kontrolní komise jednoty (nejméně tříčlenná) je nezávislý orgán. Členství v KK je neslučitelné s členstvím ve Výboru jednoty nebo s činností v hospodářských nebo účetních orgánech na úrovni jednoty. V jednotách, kde počet zletilých členů je menší než 50, může funkci kontrolní komise jednoty vykonávat jen jeden člen, který je zvolením pověřen výkonem kontrol.

7.9. Přestane-li Výbor jednoty vykonávat činnost, nepředá-li jednota župě včas výroční zprávu, porušuje-li jednota stanovy ČOS, nebo trvá-li dlouhodobě neschopnost Výboru jednoty rozhodovat o důležitých záležitostech, ustaví župa nejméně tříčlenný správní výbor, který převezme práva a povinnosti Výboru jednoty. Úkolem správního výboru je především svolat VH jednoty za účelem volby nového Výboru jednoty. Zvolením nového Výboru jednoty končí činnost správního výboru.

7.10. Nepodaří-li se takto vytvořit nový Výbor jednoty a obnovit jeho činnost do šesti měsíců, správní výbor neprodleně informuje Předsednictvo župy a to podá návrh na zrušení a likvidaci jednoty. Předsednictvo ČOS schválí likvidátora, který zajistí majetkové vypořádání a určí způsob a postup tohoto vypořádání. Totéž platí i pro případ opakované nesoučinnosti při zápisu nebo aktualizaci údajů jednoty, jako pobočného spolku, do veřejného rejstříku.

7.11. Jednota se zrušuje, usnesou-li se na tom nejméně dvě třetiny všech zletilých členů na VH svolané k tomuto účelu nebo v případě, že počet

zletilých členů jednoty klesne pod tři členy. Jestliže celé jmění jednoty nenabývá

právní nástupce, provede statutární orgán zanikající jednoty majetkové vypořádání. Právním nástupcem může být pouze jiná jednota, případně župa. Pokud statutární orgán jednoty toto vypořádání neprovede, jmenuje Předsednictvo ČOS na návrh Předsednictva příslušné župy, nebo i bez návrhu, likvidátora. Předsednictvo ČOS svým usnesením v souladu s platnou legislativou stanoví podmínky a způsob provedení likvidace. Likvidační zůstatek připadne ČOS. Toto ustanovení se neužije, jestliže jednota zanikne fúzí s jinou sokolskou jednotou. V takovém případě přejdou veškeré jmění, práva i závazky zanikající jednoty na jednotu, s níž se sloučila či splynula. Jednota zaniká jako právní subjekt na základě rozhodnutí Předsednictva ČOS, které může být vydáno až po majetkovém vypořádání a splnění dalších podmínek daných obecně závaznými právními předpisy, a to dnem zápisu této skutečnosti do veřejného rejstříku, kterou zajišťuje ČOS.

7.12. Pokud funkční jednota požádá prostřednictvím župy Předsednictvo ČOS o ukončení činnosti v ČOS, je možné k tomuto úkonu přistoupit až po odpovídajícím vypořádání všech závazků jednoty vůči ČOS. Toto vypořádání může zahrnovat vrácení všech darů, finančních dotací a příspěvků obdržených jednotou prostřednictvím ČOS nebo příslušné župy až za období posledních 10 let. Celkovou sumu vrací jednota na účet ČOS.