Podrobná organizační struktura žup

Sokolská župa - více na Stanovy ČOS.

8.1. Župa je pobočný spolek ČOS a jde o sdružení jednot v územním obvodu věcně a místně příslušného kraje nebo v jeho části. V krajích, v nichž má sídlo více žup, jsou územní obvody žup tvořeny podle jednot v ní sdružených, a to v části území kraje, v rozsahu shodném s územním obvodem v působnosti věcně a místně příslušných obcí, kde mají jednoty sídlo.

8.2. Župa se utváří z podnětu jednot v kraji nebo z podnětu Předsednictva ČOS. Ustavující VH župy svolá nejméně tříčlenný přípravný výbor, který stanoví klíč pro počet vyslanců a delegátů v jednotách. Ustavující VH župy vezme na vědomí vyslance jednot, případně schválí náčelnici, náčelníka, vzdělavatele a předsedu OS, jinak volené příslušnými sbory či odbory. Tito všichni tvoří Výbor župy. Pokud tato VH přijme stanovy ČOS, zvolí na jejich základě členy Předsednictva a KK župy a jejich náhradníky a vyslance do Výboru ČOS a jejich náhradníky. Předsednictvo župy pak požádá Předsednictvo ČOS o registraci župy v ČOS. Župa jako právní subjekt vzniká na základě rozhodnutí Předsednictva ČOS o přijetí župy do ČOS a to dnem registrace župy do veřejného rejstříku, kterou zajišťuje ČOS.

8.3. Župa má vlastní majetek nebo může také pečovat o majetek, který jí svěřily jednoty, jiné župy, ústřední orgány ČOS, případně jiné právní subjekty.

8.4. Vlastní činnost župy je organizována v odborech, sborech a komisích, případně územně v okrscích, které nemají vlastní právní subjektivitu.

8.5. Orgány župy jsou:

8.5.1. Valná hromada župy,

8.5.2. Výbor župy,

8.5.3. Předsednictvo župy,

8.5.4. Kontrolní komise župy.

8.6. Valná hromada župy

8.6.1. VH župy je nejvyšší orgán župy. Svolává ji Předsednictvo župy jednou za tři roky před skončením funkčního období. Pozvání na VH musí být provedeno písemně, a to alespoň 15 dnů před jejím konáním. Pozvánka musí obsahovat program VH.

8.6.2. VH se účastní členové Výboru župy (vyslanci) a delegáti, zvolení v jednotách (v počtu na základě klíče stanoveného Předsednictvem župy), a členové odstupujícího Předsednictva župy - všichni s hlasem rozhodujícím. Právo účasti s hlasem poradním mají členové KK župy.

8.6.3. VH župy může být ve stanovené době zahájena a může přijímat usnesení, je-li zastoupena více než polovina jednot sdružených v župě, každá nejméně jedním vyslancem a jedním delegátem. Jestliže se nesejde takto stanovený počet zástupců do 30 minut po stanovené době začátku, koná se VH, pokud jsou přítomni zástupci alespoň čtvrtiny jednot župy, každá nejméně jedním vyslancem a jedním delegátem. Tento minimální stav musí trvat po celou dobu konání VH až do ukončení VH. Jinak předsedající VH rozpustí a Předsednictvo župy ji bez zbytečných odkladů svolá znovu.

8.6.4. Předsednictvo župy je povinno svolat do 30 dnů mimořádnou VH na základě:

8.6.4.1. usnesení Výboru župy přijatého nejméně dvěma třetinami všech členů Výboru župy nebo

8.6.4.2. usnesení Předsednictva župy přijatého nejméně dvěma třetinami všech členů Předsednictva župy nebo

8.6.4.3. žádosti alespoň jedné třetiny jednot sdružených v župě nebo

8.6.4.4. usnesení přijatého nejméně dvěma třetinami všech členů KK župy.

8.6.5. Valná hromada župy zejména

8.6.5.1. projednává a usnesením schvaluje zprávu Výboru župy o činnosti a o hospodaření župy za uplynulé funkční období včetně zprávy o majetkových pohybech a zprávu KK,

8.6.5.2. dvoutřetinovou většinou přítomných navrhuje Předsednictvu ČOS zrušení nebo rozdělení župy nebo sloučení župy s jinou župou,

8.6.5.3. volí členy a náhradníky KK župy

8.6.5.4. volí delegáty a jejich náhradníky na Sjezd ČOS a vyslance a jejich náhradníky do Výboru ČOS z kandidátů navržených jednotami,

8.6.5.5. může doporučit kandidáty na členství v Předsednictvu ČOS, KK ČOS, příp. dalších orgánech ČOS.

8.7. Výbor župy

8.7.1. Výbor župy, složený z vyslanců zvolených ve všech jednotách župy podle klíče určeného Předsednictvem župy a dále z náčelnice, náčelníka, vzdělavatele a předsedy OS zvolených příslušnými sbory a odbory, které v jejich nepřítomnosti zastupují jejich zvolení zástupci v plném rozsahu jejich práv a povinností, je orgán, který projednává a rozhoduje závažné otázky týkající se činnosti a hospodaření župy mezi VH župy. Právo účasti s hlasem poradním mají členové KK župy.

8.7.2. Rozhodnutí Výboru župy ve věcech společných župě jsou závazná pro všechny jednoty župy i pro Předsednictvo župy.

8.7.3. Předsednictvo župy svolává Výbor župy nejméně jednou ročně. Výbor župy je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, a to po celou dobu jeho jednání.

8.7.4. Výbor župy zejména

8.7.4.1. stanoví počet členů Předsednictva župy a volí je ze svého středu, z nich jmenovitě starostu, místostarostu, jednatele a další členy předsednictva župy a jejich náhradníky. Členy Předsednictva župy jsou také náčelník, náčelnice, vzdělavatel a předseda OS, v jejichž nepřítomnosti je zastupují jejich zvolení zástupci,

8.7.4.2. projednává a usnesením schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření župy za uplynulé účetní období předkládanou Předsednictvem župy obsahující zejména:

e) přehled o činnosti župy za uplynulý rok

f) přehled o hospodaření župy za uplynulý rok,

g) přehled o všech zdrojích příjmů župy a jejich použití na veřejně prospěšnou činnost župy nebo její další rozvoj,

h) přehled o majetkových pohybech, rozdělení zisku nebo úhradě ztráty.

Strukturu výroční zprávy stanoví příslušný předpis ČOS, který schvaluje Výbor ČOS.

8.7.4.3. projednává a usnesením schvaluje zprávu Předsednictva župy o činnosti a hospodaření župy za uplynulé období, rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a schvaluje plán činnosti a rozpočet na příští rok,

8.7.4.4. rozhoduje o zásadních otázkách organizace a hospodaření župy a o nakládání s nemovitým majetkem župy v souladu s ustanovením odst. 10.1. těchto stanov,

8.7.4.5. předkládá VH župy zprávu o činnosti a hospodaření župy za uplynulé funkční období, včetně zprávy o majetkových pohybech,

8.7.4.6. v případě úmrtí nebo rezignace člena Předsednictva nebo KK župy kooptuje do příslušné funkce zvoleného náhradníka nebo zvolí přímo příslušného činovníka,

8.8. Předsednictvo župy

8.8.1. Předsednictvo župy je statutárním orgánem župy, řídí činnost župy v období mezi zasedáními Výboru župy a rozhoduje o všech věcech, které nejsou podle stanov ČOS vyhrazeny jinému orgánu. Schází se nejméně osmkrát do roka a je svoláváno starostou župy. Je odpovědné Výboru župy.

8.8.2. Jménem župy je oprávněn jednat za splnění podmínky uvedené v odst. 10.1. těchto stanov starosta župy nebo v jeho nepřítomnosti místostarosta župy.

Písemné právní jednání a úkony činí a podepisují za župu společně starosta a jednatel. V nepřítomnosti starosty podepisuje místostarosta župy a v nepřítomnosti jednatele člen Předsednictva župy, který k tomu byl rozhodnutím předsednictva pověřen. K jednání připojují písemný souhlas, vydaný v souladu s ustanovením odst. 10.1. těchto stanov, pokud je takového souhlasu k jednání třeba. Jménem Předsednictva župy mohou jednat i další činovníci, pověření pro konkrétní záležitost Předsednictvem župy.

8.8.3. Předsednictvo župy zejména:

8.8.3.1. zajišťuje plnění usnesení VH župy, Výboru župy a usnesení a pokynů ústředních orgánů ČOS,

8.8.3.2. rozhoduje ve všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny VH nebo Výboru župy,

8.8.3.3. k projednání zvlášť důležitých a neodkladných záležitostí svolá mimořádnou VH župy (viz čl. 8.6.5. těchto stanov),

8.8.3.4. předkládá Výboru župy ke schválení návrh výroční zprávy župy o své činnosti a hospodaření za uplynulé účetní období obsahující zejména údaje uvedené v odst. 8.7.4.2. těchto stanov,

8.8.3.5. svolává zasedání Výboru župy nejméně jednou ročně a předkládá mu plán činnosti a rozpočet na příští období,

8.8.3.6. zřizuje a zrušuje podle potřeby župní odbory, sbory a komise (např. finanční, disciplinární), volí nebo jmenuje, pokud není ve stanovách určeno jinak, jejich předsedy a členy a sleduje jejich činnost,

8.8.3.7. doporučuje Předsednictvu ČOS přijetí jednoty do organizační struktury ČOS,

8.8.3.8. vydává stanovisko k žádostem sokolských jednot o souhlas k právním úkonům uvedeným v odst. 10.1. těchto stanov,

8.8.3.9. rozděluje jednotám finanční prostředky na provoz a na činnost oddílů,

8.8.3.10. kontroluje čerpání finančních prostředků a zpracovává vyúčtování o jejich čerpání pro ČOS,

8.8.3.11. navrhuje Výboru župy program VH župy a připravuje návrh počtu členů Předsednictva a KK župy a návrh kandidátek pro volbu a) starosty župy, b) jednatele župy, c) další statutární zástupce župy, d) členů nového Předsednictva župy a jejich náhradníků, e) členů KK župy a jejich náhradníků. Při tom bude přihlížet ke schopnostem kandidátů zastávat jmenovité funkce a k návrhům jednot sdružených v župě,

8.8.3.12. navrhuje VH župy kandidáty na členství ve Výboru ČOS, v Předsednictvu ČOS, v KK ČOS, případně dalších orgánech ČOS.

8.9. Odbornými programovými útvary župy jsou:

8.9.1. odbor všestrannosti župy,

8.9.2. odbor sportu župy,

8.9.3. vzdělavatelský odbor župy.

8.10. Kontrolní komise župy (nejméně tříčlenná) je nezávislý orgán. Členství v KK je neslučitelné s členstvím v Předsednictvu župy a s činností v hospodářských nebo účetních orgánech na úrovni župy.

8.11. Přestane-li Výbor župy a Předsednictvo župy vykonávat činnost nebo trvá-li dlouhodobě jeho neschopnost rozhodovat o důležitých záležitostech, ustaví Předsednictvo ČOS nejméně pětičlenný správní výbor, který převezme práva a povinnosti Výboru župy a Předsednictva župy. Úkolem správního výboru bude především obnovit činnost orgánů župy. Splněním tohoto úkolu činnost správního výboru končí. Župa nevykonává svoji činnost, jestliže po dobu nejméně 6 měsíců Předsednictvo župy nezasedalo, nepřijalo žádné usnesení nebo nepředalo přes písemné upozornění ČOS žádný zápis ze svého jednání, nezpracovalo výroční zprávu, nebo jiným způsobem porušuje stanovy ČOS.

8.12. Nepodaří-li se takto obnovit činnost Výboru a Předsednictva župy do šesti měsíců, správní výbor neprodleně informuje Předsednictvo ČOS. To rozhodne o případné likvidaci župy a určí likvidátora, který provede majetkové vypořádání a určí způsob a postup tohoto vypořádání.

8.13. Župa se zrušuje, usnesou-li se na tom na VH župy nejméně zástupci dvou třetin všech jednot sdružených v župě a tyto jednoty jsou zastoupeny nejméně jedním vyslancem a jedním delegátem. Jestliže celé jmění župy nenabývá právní nástupce, provede statutární orgán zanikající župy majetkové vypořádání. Pokud statutární orgán župy toto vypořádání neprovede, jmenuje Předsednictvo ČOS likvidátora a svým usnesením stanoví podmínky a způsob provedení likvidace. Likvidační zůstatek připadne ČOS. Toto ustanovení se neužije, jestliže župa zanikne sloučením s jinou sokolskou župou. V takovém případě přejdou veškeré jmění, práva i závazky zanikající župy na župu, s níž se sloučila. Župa zaniká jako právní subjekt na základě rozhodnutí Předsednictva ČOS, které může být vydáno až po majetkovém vypořádání a splnění dalších podmínek daných obecně závaznými právními předpisy, a to dnem zápisu této skutečnosti do veřejného rejstříku, kterou zajišťuje ČOS.

8.14. Sloučí-li se dvě nebo více sokolských žup v rámci jednoho kraje, nově vytvořené župě zůstává stejný počet vyslanců ve Výboru ČOS nebo delegátů Sjezdu ČOS, jaký měly všechny tyto župy před jejich sloučením.