Definice České obce sokolské

Účel a cíle České obce sokolské.

Česká obec sokolská byla zřízena ve veřejném zájmu, jejím účelem a cílem je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů, organizovat a vykonávat tělovýchovnou, sportovní, kulturní a společenskou činnost, podporovat rozvoj osobnosti a vychovávat k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii, svobodě a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa, přičemž vychází z odkazu Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.

Hlavní činností ČOS je prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, společenské a kulturní činnosti, přispívat ke zvyšování fyzické, společenské, kulturní a duchovní úrovně naší demokratické společnosti, vychovávat k mravnosti a občanské odpovědnosti.


Cílem ČOS je ve spolupráci s župami a jednotami získání a udržení statusu veřejné prospěšnosti a po jeho získání taktéž o zápis jmenovaného statusu do veřejného rejstříku. Zároveň se ČOS, župy a jednoty zavazují, že budou činit veškeré kroky vedoucí ke kontinuálnímu plnění podmínek a povinností spojených s udržením statusu veřejné prospěšnosti. Nabytím statusu veřejné prospěšnosti pro ČOS nabývají tento status i jednoty a župy.

Orgány ČOS, žup a jednot v rozsahu své působnosti zejména
- podporují vznik a činnost sokolských jednot a žup, pomáhají jim a činí opatření, aby je udržely v činnosti a zajistily jejich majetek pro spolkové účely
- organizují a provádějí tělesnou výchovu a sport, kulturní a společenskou činnost pro vyplnění volného času, k upevnění zdraví či ke zlepšení tělesné a duševní výkonnosti a duchovní úrovně svých členů
- organizují i výkonnostní a vrcholový sport a tím podporují soutěživost členů v různých oblastech
- propagují a rozvíjejí sokolské tradice a ideály a prohlubují a šíří poznání sokolské myšlenky
- zajišťují po metodické stránce tělovýchovný a sportovní proces s cílem jej stále zdokonalovat a přijímat nové myšlenky, formy i činnosti při současném respektování etických zásad olympijského hnutí, včetně zákazu používání nedovolených podpůrných prostředků. Přitom vedou sokolské sportovce k tomu, aby chránili a rozvíjeli morální a etické základy sportu a aby chránili sport a sportovce před zneužíváním pro politické a komerční cíle
- stanoví zásady pro hospodaření s majetkem a jeho ochranu a vytvářejí předpoklady pro vlastní vedlejší hospodářskou činnost sokolských jednot, žup i ČOS v souladu s platnou právní úpravou
- spolupracují se sokolskými organizacemi v zahraničí a také s tělovýchovnými, sportovními a dalšími zájmovými organizacemi v ČR
i zahraničí
- usilují o účast ve sportovní reprezentaci státu, uskutečňují a rozvíjejí mezinárodní styky včetně členství v mezinárodních organizacích
- programově, tematicky a organizačně zajišťují přípravu i realizaci všesokolských sletů
- metodicky řídí archivování současné i historické sokolské dokumentace.

Další informace ve Stanovách ČOS.