MOVE Kongres 2015 / 03.12.2015

Od 5. - 7. listopadu se uskutečnil v dánské Kodani kongres Mezinárodní asociace pro sport a kulturu ISCA.

Mezinárodní asociace pro sport a kulturu ISCA je nevládní nezisková organizace, jejíž cílem je celosvětová propagace a podpora sportu pro všechny (nevýkonnostního sportu) provozovaného na lokální úrovni (grassroots sport). ISCA v rámci letošního MOVE Kongresu oslavila 20. výročí svého založení, mezi její zakládající členy patřila v roce 1995 i ČOS. V současné době ISCA zastřešuje 209 členských organizací z 80 zemí, což představuje dohromady více než 40 milionů členů. Profesionální tým asociace ISCA tvoří v současné době 17 pracovníků z 9 zemí.


MOVE Kongres
jeden z mála celosvětových kongresů zaměřených výhradně na nevýkonnostní - rekreační sport a pohybové aktivity. Během kongresu vystoupilo celkem 25 hostů - řečníků před 250 delegáty z různých oblastní sportu pro všechny. Záměrem kongresu je propojit a inspirovat účastníky a podpořit mezisektorovou spolupráci s cílem zapojit více neaktivních lidí do sportu a pohybových aktivit. Kongres byl zaměřen na 3 stěžejní témata oblasti sportu pro všechny:
INNOVATE - jak inovovat,
ADVOCATE - jak obhajovat/argumentovat a
FUNDRAISE - jak získávat finanční prostředky.

Kongres organizovaný v úzké spolupráci s Dánskou gymnastickou a sportovní asociací (DGI) se odehrával v netradiční industriální budově dánské nevládní sportovní organizace Game. Organizace Game se zaměřuje na podporu sportů, které lze běžně provozovat v městských ulicích (street sports). Jedná se zejména o basketbal, fotbal, parkour a tanec.

Program MOVE Kongresu
Ve čtvrtek 5. 11. proběhlo oficiální slavnostní zahájení kongresu na kodaňské radnici.
V pátek ráno zahájil pracovní část kongresu prezident asociace ISCA Mogens Kirkeby a Vicky Pryce, vedoucí výzkumu „Ekonomické náklady spojené s nedostatečnou pohybovou aktivitou populace v Evropě“, pak přednesla úvodní prezentaci.
Program samotného kongresu byl tvořen tematickými workshopy, každý workshop měl svého moderátora, byl složen z 3 různých prezentací, diskusních panelů a závěrečného shrnutí. Témata vybraných workshopů:

1) Využití dat jako nástroje k obhajobě - praktická inspirace zkušených „obhájců“ z řad organizací sportu pro všechny (obhajoba na mezinárodní, národní a lokální úrovni).
2) Oslovení znevýhodněných částí populace prostřednictvím efektivních iniciativ a projektů - se zaměřením na seniory.
3) Rostoucí trendy v pohybových aktivitách - vliv masových akcí na pravidelnou a dlouhodobou účast ve sportu a fyz. aktivitách.

V sobotní program byl pak složen z prezentace hostitele kongresu - dánské nevládní organizace Game a workshopu zaměřeného na získávání finančních prostředků.
O plynulý průběh kongresu se organizačně postarala skupina dobrovolníků z nedaleké mezinárodní sportovní akademie Ollerup.

Na MOVE Kongres navazovala celá řada mítinků a jednání.
Ve čtvrtek před slavnostním zahájením kongresu proběhlo valné shromáždění asociace ISCA, na kterém byl zvolen výkonný výbor pro období 2015 - 2017. Prezidentem zůstal Mogens Kirkeby, byli zvoleni 3 noví členové výkonného výboru a na postu více prezidenta vystřídal Španěl Tony Llop odstupujícího Herberta Hartmanna z Německa.

Ve stejný čas se uskutečnil mítink národních koordinátorů MOVE Weeku, po vyhodnocení letošního ročníku proběhla bouřlivá diskuse o budoucnosti projektu a jeho dalším termínu s ohledem na konání Evropského týdne sportu. Konečné rozhodnutí budeme znát po jednáních asociace ISCA do konce roku 2015.

Po skončení kongresu se v sobotu odpoledne uskutečnilo setkání partnerů sítě MOVING Age, která sdružuje organizace zabývající se pohybovými aktivitami seniorů a jejíž členem je od letošního jara i ČOS.

V podvečerních hodinách pak proběhlo strategické jednání vedoucích zástupců organizací ISCA Europe (evropské skupiny členských organizací), kde byla určena pracovní skupina pro vypracování strategického plán ISCA Europe do roku 2017.

V neděli 8. 11. se uskutečnilo setkání všech zúčastněných partnerů projektů MOVE Transfer a MOVE Transfer International se zástupci expertní komise ISCA. ČOS spolu s DTB představily prezentaci o vzájemné spolupráci v rámci projektu MOVE Transfer International.

Více informací na oficiálních stránkách MOVE Kongresu.