ČASOPIS SOKOL

77. ročník, vydává Česká obec sokolská, IČO 00409537

PŘEDPLATNÉ

předplatné tištěných čísel čtvrtletníku pro rok 2020 činí 199 Kč 

(do zahraničí + poštovné za 4 výtisky)

Objednávkový lístek předplatného na rok 2020 ke stažení zde

INZERCE

Ceník a podmínky inzerce ke stažení zde

Navazuje na časopis Sokol vydávaný v Praze od roku 1871 a Sokolský věstník vydávaný od roku 1897. Od roku 2020 vychází jako tištěný čtvrtletník (v březnu, červnu, září a prosinci, vždy 15. v měsíci).

ISSN 0489-6718 (Print), ISSN 2336-8187 (Online), MK ČR E 17339

REDAKCE

Šéfredaktorka: Jana Horká

jhorka@sokol.eu, tel.: 257 007 242

Adresa redakce: 

ČOS - tiskové oddělení, Újezd 450, 118 01 Praha 1

Redakční rada: Martin Chlumský - předseda (mchlumsky@sokol.eu), Jana Horká, Jan Haupt, Kateřina Pohlová, Dana Uzlová, Marek Brodský, Štěpánka Mrázková
Uzávěrka jednotlivých vydání: vždy k poslednímu dni předchozího měsíce před měsícem vydání.

Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za věcný obsah článků odpovídají autoři a jejich obsah nemusí vždy korespondovat s názorem redakce. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky upravovat, případně krátit.


AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ (BŘEZEN 2020 zde)

Nové číslo časopisu Sokol Vám přináší spoustu zajímavých témat:

- rozhovor s olympijským vítězem Lukášem Krpálkem, který jako malý kluk chodil do judistického oddílu Sokola Jihlava

- 30 let znovu spolu - 7. ledna 2020 uplynulo 30 let od znovuzaložení Sokola, na přehledné dvoustranně najdete ty nejdůležitější události, které se za tu dobu staly

- nově si můžete s časopisem i zacvičit. Do kondice se dostanete díky metodičce Zuzaně Míkové, které pro vás připravila sérii deseti cviků

- nechybí samozřejmě informace z dění v ČOS a v jejich jednotlivých odborech, ani informace o důležitých projektech (Se Sokolem do života, Sokolská kapka krve)

- součástí časopisu jsou pravidelné přílohy Vzdělavatelské listy a Metodické listy